მედიავიკი (მომხმარებლის სახელმძღვანელო)/ცხრილები

მარტივი ცხრილი

რედაქტირება

ვიკი-სტილის ნებისმიერი ცხრილი იწყება ფიგურული ფრჩხილით {, რომელსაც მოსდევს ვერტიკალური ხაზი | და მთავრდება ვერტიკალური ხაზით | და შესაბამისად, ფიგურული ფრჩხილით }. სტრიქონის ყოველი უჯრედი იწყება ვერტიკალური ხაზით |, რის შემდეგაც იწერება უჯრედის შინაარსი.

ერთსტრიქონიანი ცხრილი:

{| |უჯრედი 1 |უჯრედი 2 |უჯრედი 3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1 უჯრედი 2 უჯრედი 3

მეორე სტრიქონის შემოსაღებად ვერტიკალური ხაზის შემდეგ იწერება დეფისი "-". ამგვარად შესაძლებელია ნებისმიერი რაოდენობის სტრიქონების დამატება.

ორსტრიქონიანი ცხრილი:

{| |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2

სამსტრიქონიანი ცხრილი: {| |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

და ა.შ..


ცხრილის ჩარჩოები

რედაქტირება

ჩარჩოს პარამეტრები აღიწერება პირველივე სტრიქონში, {| სიმბოლოების შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ ამ სიმბოლოების შემდეგ ინტერვალის დატოვება (ერთი ცარიელი უჯრა). ჩარჩოს დაყენება ხდება border=n ატრიბუტის გამოყენებით, სადაც "n" - ჩარჩოს სისქეა.

ცხრილისთვის ჩარჩოს შემოვლება:

{| border=1 |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

სათაურები

რედაქტირება

იმისათვის, რომ სვეტებისა და სტრიქონების სათაურები მუქად გამოჩნდეს, ვერტიკალური ხაზების ნაცვლად ჩასვით ძახილის ნიშნები.

მაგალითი:

{| border=1 !1-ლი სვეტი !მე-2 სვეტი !მე-3 სვეტი |- !1-ლი სტრიქონი |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- !მე-2 სტრიქონი |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- !მე-3 სტრიქონი |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

1-ლი სვეტი მე-2 სვეტი მე-3 სვეტი
1-ლი სტრიქონი უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
მე-2 სტრიქონი უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
მე-3 სტრიქონი უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

ერთ სტრიქონად ჩაწერა

რედაქტირება

იმისათვის, რომ ცხრილში ჩაწერილი ინფორმაცია ადვილად იკითხებოდეს, შეიძლება სტრიქონები ერთ რიგში ჩაიწეროს (თუ რა თქმა უნდა ისინი ძალიან გრძელები არა არიან) ვერტიკალური ხაზებით გაყოფილი.

მაგალითი:

{| border=1 !1-ლი სვეტი||მე-2 სვეტი||მე-3 სვეტი |- |უჯრედი 1*1||უჯრედი 2*1||უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2||უჯრედი 2*2||უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3||უჯრედი 2*3||უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

1-ლი სვეტი მე-2 სვეტი მე-3 სვეტი
უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

უჯრედების გაერთიანება

რედაქტირება

ვიკი-სტილში შეიძლება მეზობელი უჯრედების გაერთიანება როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად, ისე რომ არ დაირღვეს ცხრილის სტრუქტურა. ვერტიკალური გაერთიანებისათვის გამოიყენება ატრიბუტი rowspan=n, სადაც "n" არის იმ უჯრედების რიცხვი, რამდენზეც უნდა გაიჭიმოს მოცემული უჯრედი. ეს ატრიბუტი იწერება ”გასაჭიმი” უჯრედის წინ.

ორი უჯრედის ვერტიკალური გაერთიანება:

{| border=1 |უჯრედი 1 |rowspan=2 |უჯრედი 2 |უჯრედი 3 |- |უჯრედი 4 |უჯრედი 5 |}

ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1 უჯრედი 2 უჯრედი 3
უჯრედი 4 უჯრედი 5

ჰორიზონტალური გაერთიანებისათვის გამოიყენება ატრიბუტი colspan=n.

მაგალითი:

{| border=1 |უჯრედი 1 |colspan=2 |უჯრედი 2 |- |უჯრედი 3 |უჯრედი 4 |უჯრედი 5 |}

ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1 უჯრედი 2
უჯრედი 3 უჯრედი 4 უჯრედი 5

ცხრილის გაფერადება

რედაქტირება

ცხრილში მოთავსებული ტექსტი შეიძლება გაფერადდეს, ამისათვის გამოიყენება იგივე ატრიბუტები, რაც აქვს HTML ენას:

  • ერთი სიტყვისთვის - <font color="#ABCDEF">სიტყვა</font>;
  • ტექსტის ფრაგმენტისთვის - <div style="color:#ABCDEF">ტექსტის ფრაგმენტი</div>,

სადაც "ABCDEF" - არის ფერის კოდი ამ პალიტრიდან.

მაგალითი:

{| border=1 |უჯრედი 1*1 |აქ ფერადია მხოლოდ <font color="#FF00FF">ერთი</font> სიტყვა. |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |<div style="color:#33CC66">აქ კი ფერით გამოყოფილია მთელი აბზაცი.</div> |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

უჯრედი 1*1 აქ ფერადია მხოლოდ ერთი სიტყვა. უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2
აქ კი ფერით გამოყოფილია მთელი აბზაცი.
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

უჯრედის ფონის გაფერადება ხდება ატრიბუტით "bgcolor=#ABCDEF", სადაც "ABCDEF" არის ფერის კოდი იმავე პალიტრიდან.

ერთი უჯრედის გაფერადება:

{| border=1 |უჯრედი 1*1 |bgcolor=#FFCC00|უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |bgcolor=#CCFF00|უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

მთელი ცხრილისთვის ფონის მისაცემად, ატრიბუტი "bgcolor=#ABCDEF" უნდა ჩაიწეროს პირველივე სტრიქონში ჩარჩოს ატრიბუტის შემდეგ:

{| border=1 bgcolor=#66FFFF |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

ცხრილის სათაური

რედაქტირება

იმისათვის, რომ ცხრილის სათაური განთავსდეს ცენტრში, ვერტიკალური ხაზის შემდეგ დასვით ნიშანი "+".

მაგალითად:

{| border=1 |+ ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური |უჯრედი 1 |უჯრედი 2 |- |უჯრედი 3 |უჯრედი 4 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური
უჯრედი 1 უჯრედი 2
უჯრედი 3 უჯრედი 4

ცხრილის სიგრძე

რედაქტირება

იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ცხრილი ერთმანეთს მიჰყვება, სასურველია, რომ მათ ერთნაირი სიგრძე ჰქონდეთ, მიუხედავად იმისა თუ რა შინაარსს შეიცავენ ისინი. ცხრილის სიგრძის ფიქსაციისათვის გამოიყენება ატრიბუტი width.

მაგალითი:

{| border=1 width=75% |+ცხრილი 1 |უჯრედი 1*1 - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი |უჯრედი 1*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 1*4 |} {| border=1 width=75% |+ცხრილი 2 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 2*2 |- |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 2*4 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

ცხრილი 1
უჯრედი 1*1 - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი უჯრედი 1*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 1*4
ცხრილი 2
უჯრედი 2*1 უჯრედი 2*2
უჯრედი 2*3 უჯრედი 2*4